Naše činnost


Inovace výuky

Inovace metod výuky ekonomie a managementu

Poskytujeme informace a plnou počáteční podporu v oblasti inovací výukových metod pro organizace zajišťující vzdělání v oblasti ekonomie a managementu. Do výuky pomáháme začlenit atraktivní manažerské simulace, které s pomocí virtualizace reálného světa uvádějí účastníky do pestrého prostředí vrcholového managementu, a tím jim umožňují rozpoznat své silné a slabé stránky a efektivní formou si rychle osvojit potřebné znalosti.


Soutěž Uranius

Pořádání soutěží studentů a manažerů z praxe

S podporou sponzorů pořádáme otevřené manažerské soutěže ve vrcholovém řízení virtuální firmy pro manažery z praxe, čerstvé absolventy i doposud studující zájemce o ekonomii a management. Soutěže jsou pravidelné a umožňují účastníkům vzájemně spolupracovat v týmech a zároveň atraktivní formou měřit své klíčové dovednosti v oblasti měkkých i tvrdých prvků v rámci řízení firmy.


Talentovaný mozek

Hledání a podpora uplatnění talentovaných mozků

Vyhledáváme a podporujeme nové talentované mozky, které v rámci manažerských soutěží prokáží mimořádné dovednosti. Formou sociálních kontaktů jim poskytujeme základ pro odstartování úspěšné kariéry v oblasti praktického managementu. Kvalitní nové uchazeče o místa doporučujeme firmám a sledujeme jejich profesní rozvoj. V rámci našeho projektu Smart Start podporujeme startupy, v nichž působí talentovaní absolventi vysokých škol.


Talentovaný mozek

Integrace a podpora znevýhodněných osob při hledání a udržení práce

Odstraňujeme bariéry pro uplatnění znevýhodněných osob v profesní oblasti managementu. Pořádáme specializované kurzy a soutěže, při kterých se mohou talentované znevýhodněné osoby (zejména osoby se zdravotním postižením), jež se často potýkají s velmi silnými překážkami, nejen setkávat se zkušenými manažery a zástupci firem a získávat tak potřebné profesní kontakty, ale i rozvíjet své dovednosti pro úspěšné uplatnění v oboru.


Partneři

Uranius se v oblasti vědy a výzkumu zaměřuje na dlouhodobou spolupráci s klíčovými partnery. Tato spolupráce umožňuje zapojení do rozsáhlejších projektů, získávání zpětné vazby a integraci aktuálních vědeckých poznatků. Uranius spolupracuje s těmito klíčovými partnery:

Logo UK
Logo CVUT
Logo IODA

Partneři


Logo UK

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je však vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň mezinárodně nejznámější českou univerzitou.

V roce 2015 se Univerzita Karlova umístila v celkovém hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje 17 000 světových univerzit, na 279. místě, a je tak v současnosti nejlépe hodnocenou univerzitou v České republice.

Spolupráce s Univerzitou Karlovou je pro institut Uranius klíčová. Matematici a informatici z Matematicko-fyzikální fakulty UK tvoří základnu pro získávání nejnovějších technologických poznatků pro naše pilotní projekty. Vybrané kurzy a školení lektorují akademičtí pracovníci z této univerzity.


Partneři

Logo ČVUT

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707.

V roce 2015 se ČVUT umístilo v celkovém hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje 17 000 světových univerzit, na 451.–460. místě, a je tak v současnosti 2. nejprestižnější technickou univerzitou v České republice.

Institut Uranius dlouhodobě spolupracuje s Českým vysokým učením technickým při přípravě našich kurzů a školení. Akademičtí pracovníci z ČVUT lektorují vybrané kurzy a přinášejí do nich pohled posledních poznatků z prostředí technické univerzity.


Partneři

Logo IODA

Spolek IODA se zabývá shromažďováním statistických dat z oblasti dopravy. Mezi hlavní statistické dokumenty, z nichž jsou čerpány údaje pro různé analýzy vývoje dopravy a ekonomiky dopravního systému státu, patří v současnosti statistická Ročenka dopravy ČR, kterou vydává Ministerstvo dopravy ČR. Ačkoliv tento dokument obsahuje mnoho zajímavých údajů, ve své současné podobě nevyhovuje požadavkům moderní doby, protože zachycuje pouze relativně krátké časové období, postrádá mnoho relevantních údajů z oblasti dopravy, obsahuje velmi málo údajů o ekonomice dopravního sektoru a hlavně neumožňuje interaktivní práci s daty.

Současná dostupnost, roztříštěnost, struktura a podrobnost zveřejňovaných dat o dopravě se i z těchto důvodů jeví pro další plánování a řízení vývoje tohoto významného odvětví národního hospodářství jako velice nešťastné a kontraproduktivní.

Spolek IODA (do 31.12.2013 o. s.) se proto rozhodl shromažďovat důležité informace o dopravě na jednom místě a prostřednictvím stejnojmenné moderní webové aplikace usnadňuje a zrychluje přístup k těmto mnohdy složitě dostupným a pracně získávaným údajům a informacím. Institut Uranius spolupracuje se spolkem IODA při přípravě odborných projektů.


Jedinečné technologie institutu

Jedinečnou technologií, která výrazně šetří čas a zefektivňuje odbornou přípravu manažerů, jsou simulace virtuálních firem umožňující jejich reálné řízení.

Technologie Uranius

Institut Uranius je výhradním provozovatelem simulací ESON s licencí pro Českou a Slovenskou republiku. Pro potřeby studentů v České republice využíváme licenci k provozování simulace ESIM. K interaktivním kurzům využíváme speciální stolní simulaci DSIM. Simulace jsou podle potřeby doplněny doprovodnými odbornými kurzy.

Simulace jsou vhodné tam, kde vzniká potřeba učit se integrovat dostupné informace, operativně řešit problémy a pružně reagovat na změny prostředí, včetně krizového řízení vlivem hospodářské krize či z důvodu špatného rozhodnutí. Tím, že účastníci ovlivňují výsledek simulace na základě vlastního jednání, aktivně se zapojují do řízení podniku a učí se strategickému myšlení. Jejich rozhodnutí jsou založena na změnách v okolí systému. Účastníci se učí týmové práci a mohou sami zhodnotit důsledky svých rozhodnutí.


Simulace ESON

Obrázek ESON

Mezinárodní simulace ESON je rozsáhlý systém elektronické virtualizace firmy v komplexním makroekonomickém prostoru. Technologie ESON poskytuje robustní systém pro vytváření nejrůznějších makroekonomických prostředí. ESON zvládá pokročilou simulaci variabilních sektorů trhu v různých fázích hospodářských cyklů. Virtuální firma řeší zcela stejné problémy jako reálná firma v reálném světě. Simulaci ESON využívají odborníci k demonstrování nejrůznějších ekonomických jevů ať už z pohledu makroekonomie nebo mikroekonomie. Simulace ESON je též určena pro týmy manažerů z praxe či studentů managementu, kteří obdrží funkční virtuální firmu s určitou historií a následně se z pohledu vrcholového managementu podílejí na jejím dalším směřování. ESON prohlubuje odborné znalosti účastníků s možností atraktivní soutěže týmů, neboť jim svěřené virtuální firmy si přímo konkurují. ESON existuje v různých variantách:

Logo ESON
Standard

Tato varianta je určena pro orientační rychlou simulaci firmy s využitím automatických nebo poloautomatických prvků šetřících čas uživatelů. Je vhodná pro výuku managementu nebo pořádání soutěží.

Popis: Ke správě firmy se využívá jen omezené množství parametrů (řádově desítky), kterým musí manažerský tým porozumět. Vše je zjednodušeno s ohledem na rychlé proniknutí do principů simulace a porozumění výsledkům z pohledu uživatele.

https://standard.eson.eu
ZaměřeníEfektivní příprava manažerů a pořádání soutěží
Počet osobMin. 2 (jednotlivci), nebo 6 (týmy)
TrváníPodle potřeby cílového nasazení
RealizaceS pomocí internetu s možností doplňujících webinářů
Tisk
Logo ESON
Extended

Tato varianta je určena pro pokročilou simulaci firmy předpokládající vyšší úroveň řízení ze strany uživatelů. Je vhodná pro pokročilou výuku managementu nebo pořádání náročnějších soutěží.

Popis: Ke správě firmy se využívá větší množství parametrů (řádově stovky), kterým musí manažerský tým porozumět. Důraz je kladen na vyváženost složitosti simulace z pohledu uživatele na jedné straně a přesnosti získaných výsledků na straně druhé.

https://extended.eson.eu
ZaměřeníPokročilá odborná příprava manažerů a finančních analytiků
Počet osobLibovolný
TrváníPodle potřeby cílového nasazení
RealizaceS pomocí internetu s možností doplňujících webinářů
Tisk
Logo ESON
Complex

Tato varianta poskytuje komplexní řízení firmy, které se ve své náročnosti blíží skutečnému řízení reálné organizace. Je určena pro detailní analýzu vybraného způsobu řízení firmy.

Popis: Varianta Complex je velmi náročná na čas a odbornou přípravu uživatelů. Je vhodná pro analytiky a finanční manažery velkých korporací. Ke správě firmy se využívá značné množství parametrů (řádově stovky až tisíce), kterým musí uživatelé porozumět. Prostudování manuálu simulace vyžaduje delší čas. Důraz je kladen na přesnost a relevanci získaných výsledků.

https://complex.eson.eu
ZaměřeníPokročilá analýza manažerských rozhodnutí
Počet osobLibovolný
TrváníPodle potřeby cílového nasazení
RealizaceS pomocí internetu
Tisk

Kromě výše uvedených provozuje konsorcium ESON též další specializované varianty. Bližší informace k systému ESON viz oficiální web simulace na adrese eson.eu.


Simulace ESIM

Obrázek ESIM

ESIM je elektronická simulace s technologií ESON navržená pro české prostředí. Vytvořili ji ve spolupráci s ekonomy matematici a informatici z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. ESIM spojuje atraktivní prvky soutěže týmů i jednotlivců s procesem chytrého učení v rámci zvyšování klíčových manažerských dovedností a rozšiřování anglického názvosloví v obchodním styku a finančních výkazech. ESIM existuje v několika speciálních variantách:

Logo ESIM
for MBA

E-learningová simulace ESIM pro studium MBA a odbornou přípravu manažerů. Hlavním cílem je zefektivnění průpravy v rámci jednotlivých modulů MBA propojením teorie s praxí. Atraktivní poutavou formou soutěže prokazují posluchači MBA studia celou řadu kognitivních a intelektuálních znalostí při řízení virtuální firmy. Simulace existuje ve více verzích pro různé cílové nasazení s variantou pro týmy i jednotlivce.

Popis: Simulace probíhá formou e-learningu s pomocí internetu. V týmové variantě jsou účastníci náhodně nebo dle vlastních preferencí rozděleni do týmů o počtu 3-5 osob. Ve variantě pro jednotlivce mohou účastníci pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Každý účastník obdrží manuál k simulaci a následně je každé skupině či jednotlivcům svěřena fungující virtuální firma či poskytnut virtuální kapitál na vybudování firmy nové od základů. Účastníci se na předem známou dobu stávají jejími vrcholovými manažery. Simulace je soutěžní. Všechny týmy či jednotlivci mají v úvodu shodné podmínky. Cílem je dovést firmu v určitém předem daném čase k co nejlepšímu výsledku, tedy vydělat na trhu co nejvíce peněz a zanechat firmu v optimálním stavu pro její další působení. Účastníci si tak ověří své dovednosti v rámci managementu firmy a mohou si vyzkoušet netradiční obchodní strategie. Simulaci lze doplnit doprovodnými přednáškami a webináři.

https://mba.esim.cz
ZaměřeníEfektivní příprava manažerů a posluchačů MBA studia
Počet osobMin. 3 (jednotlivci), nebo 9 (týmy)
TrváníIntegrováno podle potřeby v rámci modulů MBA studia či firemních kurzů
RealizaceE-learning přes internet s možností doplňujících přednášek a webinářů
Tisk
Logo ESIM
economic courses

E-learningová simulace ESIM pro ekonomické obory VŠ. Hlavním cílem je vnesení reálné praxe řízení firmy s důrazem na jednotlivé role top managementu do akademického prostředí. Vše probíhá atraktivní poutavou formou soutěže. Simulace existuje ve 2 verzích pro bakalářské a pro magisterské studium.

Popis: Simulace probíhá formou e-learningu s pomocí internetu. Účastníci jsou náhodně nebo dle vlastních preferencí rozděleni do týmů o počtu 3-6 osob. Každý tým obdrží manuál k simulaci a má určitý čas k jeho kolektivnímu prostudování. Následně je každému týmu svěřena fungující virtuální firma a tým se stává na určitou předem známou dobu jejím managementem. Simulace je soutěžní. Všechny týmy obdrží v úvodu shodnou virtuální firmu se shodným virtuálním okolím. Cílem je dovést ji v určitém předem daném čase k co nejlepšímu výsledku, tedy vydělat na trhu co nejvíce peněz a zanechat firmu v optimálním stavu pro její další působení. Týmy si tak v praxi vyzkouší jednotlivé role top managementu. Během simulace jsou obvykle pořádány doprovodné přednášky. Standardně se koná úvodní přednáška s vysvětlením fungování simulace a závěrečná přednáška s vyhlášením vítězů a analýzou vybraných strategií vedení firmy jednotlivých týmů. Podle potřeby mohou být vkládány další přednášky na vybraná témata.

https://economic.esim.cz
ZaměřeníEfektivní výuka ekonomie a managementu na ekonomických VŠ
Počet osobMin. 12
TrváníIntegrováno v rámci VŠ semestru
RealizaceE-learning přes internet s možností doplňujících přednášek
Tisk
Logo ESIM2
technical university

E-learningová simulace ESIM pro technické obory VŠ. Hlavním cílem je vnesení reálné praxe řízení firmy podnikající v technických odvětvích do akademického prostředí. Vše probíhá atraktivní poutavou formou soutěže. Simulace existuje ve 2 verzích pro bakalářské a pro magisterské studium.

Popis: Simulace probíhá formou e-learningu s pomocí internetu. Účastníci jsou náhodně nebo dle vlastních preferencí rozděleni do týmů o počtu 3-6 osob. Každý tým obdrží manuál k simulaci a má určitý čas k jeho kolektivnímu prostudování. Následně je každému týmu svěřena fungující virtuální firma a tým se stává na určitou předem známou dobu jejím managementem. Simulace je soutěžní. Všechny týmy obdrží v úvodu shodnou virtuální firmu se shodným virtuálním okolím. Cílem je dovést ji v určitém předem daném čase k co nejlepšímu výsledku, tedy vydělat na trhu co nejvíce peněz a zanechat firmu v optimálním stavu pro její další působení. Týmy musí řešit běžné starosti chodu podniku na úrovni vrcholového managementu. Během simulace jsou obvykle pořádány doprovodné přednášky. Standardně se koná úvodní přednáška s vysvětlením fungování simulace a závěrečná přednáška s vyhlášením vítězů a analýzou vybraných strategií vedení firmy jednotlivých týmů. Podle potřeby mohou být též vkládány tematické přednášky z ekonomie a managementu.

https://technical.esim.cz
ZaměřeníEfektivní výuka ekonomie a managementu na technických VŠ
Počet osobMin. 12
TrváníIntegrováno v rámci VŠ semestru
RealizaceE-learning přes internet s možností doplňujících přednášek
Tisk
Logo ESIM3
high schools

E-learningová herní simulace ESIM pro střední školy s ekonomickými obory. Dává možnost významné inovace a zefektivnění výuky ekonomie a podnikatelského managementu formou atraktivní soutěže týmů při řízení simulované reálné firmy. Podmínky hry jsou zjednodušeny s ohledem na předpokládané standardní znalosti studentů SŠ.

Popis: Hra probíhá formou e-learningu s pomocí internetu. Účastníci jsou náhodně rozděleni do týmů o počtu 4-7 osob. Každý tým obdrží manuál k simulaci a má určitý čas k jeho prostudování. Následně je každému týmu svěřena fungující simulovaná firma a členové týmu se na určitou předem známou dobu dostávají do role jejích vedoucích manažerů. Simulace je soutěžní. Všechny týmy obdrží v úvodu shodnou firmu. Cílem je dovést ji v určitém předem daném čase k co nejlepšímu výsledku, tedy vydělat na trhu co nejvíce peněz a uspět v konkurenci s ostatními. Týmy musí řešit běžné starosti podnikatelů a středního a vyššího managementu. Účastníci se formou hry setkají s principy manažerského účetnictví, daněmi, odpisy, časovou hodnotou peněz, strategickým plánováním a dalšími oblastmi běžného fungování reálné firmy. V rámci simulace lze uspořádat doprovodné tematické přednášky.

https://schools.esim.cz
ZaměřeníEfektivní výuka ekonomie a managementu na SŠ
Počet osobMin. 16
TrváníIntegrováno v rámci výuky na SŠ
RealizaceE-learning přes internet
Tisk

Simulace ESIM probíhá na internetovém portálu www.esim.cz.


Simulace DSIM

Obrázek DSIM

DSIM je speciální stolní simulace práce vrcholového managementu virtuální firmy určená pro kontaktní kurzy. Simulaci vytvořila ve spolupráci s psychology skupina českých matematiků a ekonomů. Klíčový je nácvik měkkých prvků a sociálních dovedností v manažerském týmu. Každý účastník simulace se stává členem týmu vrcholového managementu virtuální firmy, jehož úkolem je adaptovat firmu na změny přicházející z okolí a činit klíčová strategická rozhodnutí. Účastníci se zdokonalují v koncepčních dovednostech, týmové komunikaci a operativním rozhodování, ověřují si svoji osobní roli v týmu a rozšiřují své prezentační schopnosti a strategické uvažování. Simulace probíhá za účasti lektora, jenž funguje jako konzultant, koordinátor a auditor simulace. DSIM realizujeme ve dvou variantách:

Logo DSIM
Teambuilding

Ideální pro teambuilding. Hlavní cíl je v upevňování sociálních vazeb účastníků ve skupině formou hry, kterou představuje simulace firmy a reálného trhu s pomocí fyzických herních prvků (herní předměty, peníze) a doprovodných událostí.

Popis: Simulace se odehrává kontaktně skupinově za účasti moderátora simulace. Účastníci jsou náhodně nebo dle vlastních preferencí rozděleni do 4 týmů. Každý tým obdrží manuál k simulaci (hře) a má určitý čas k jeho kolektivnímu prostudování. Následně je každému týmu přidělena fungující virtuální firma, nebo jen počáteční herní kapitál pro rozjezd firmy nové a tým se tak stává managementem/majitelem této firmy. Simulace je soutěžní. Všechny týmy obdrží v úvodu shodné herní prvky a mají shodné herní podmínky. Poté je simulován reálný trh, kdy spolu jednotlivé týmy soupeří o zakázky, chrání firemní tajemství či se snaží odhalit strategie konkurenčních týmů a starají se o běžný chod firmy. Cílem je dovést firmu po určitém předem daném čase do co nejlepšího finančního výsledku, tedy vydělat na trhu co nejvíce peněz. Během simulace jsou do hry moderátorem nahodile vkládány různé doplňkové události, které formou zábavy podněcují účastníky k vzájemné komunikaci a umožňují skupině významně ovlivňovat celkové směřování simulace. Simulace končí vyhlášením vítězů a následnou volnou diskuzí ve skupině.

Zaměřeníteambuilding
Počet osob12 až 20
Trvání1-2 dny v bloku
Realizacekontaktní ve skupině
Tisk
Logo DSIM
Team Spirit

Ideální pro zefektivnění týmové práce. Zaměřeno na přirozené role jednotlivců v týmu. Náplní týmové práce je hra simulující firmu a reálný trh s pomocí fyzických herních prvků (předmětů různých tvarů, peněz a mnoha dalších atributů).

Popis: Před vlastní simulací každý účastník absolvuje speciální test, který stanoví jeho přirozenou roli v týmu dle obecně uznávaných kritérií Belbinových 9 týmových rolí. Následně obdrží jednotliví účastníci manuál s popisem simulace a individuálně si jej studují. Simulace se dále odehrává kontaktně skupinově za účasti moderátora simulace. Na základě výsledků testu týmových rolí sestaví moderátor simulace 4 pracovní týmy. Každému týmu je přidělena fungující virtuální firma, nebo jen počáteční herní kapitál pro rozjezd firmy nové. Simulace je soutěžní. Všechny týmy obdrží v úvodu shodné herní prvky a mají shodné herní podmínky. Poté je simulován reálný trh, kdy spolu jednotlivé týmy soupeří o zakázky, chrání firemní tajemství či se snaží odhalit strategie konkurenčních týmů a starají se o běžný chod firmy. Cílem je dovést firmu po určitém předem daném čase do co nejlepšího finančního výsledku, tedy vydělat na trhu co nejvíce peněz. Klíčová je schopnost pružného rozdělení kompetencí jednotlivých členů týmu, vybraných na základě úvodního testu týmových rolí. Simulace končí vyhlášením vítězů a následně probíhá volitelně skupinové nebo individuální porovnání výsledků úvodního testu s reálným fungováním jednotlivců v týmu. Simulace tak zdokonaluje sebepoznání jednotlivce a zefektivňuje týmovou práci.

Zaměřeníefektivní práce v týmu
Počet osob16 až 24
Trvání1-3 dny v bloku
Realizacekontaktní ve skupině
Tisk

DSIM využívá elektronické zpracování vybraných součástí simulace na portálu dsim.uranius.eu.


Přednášky a školení


Průvodní tematické přednášky k simulacím

Foto tematické přednášky V rámci realizace simulací děláme tematické přednášky, které provázejí účastníky simulace od jejího zahájení po závěr. Úvodní přednáška zpravidla seznamuje posluchače se simulací a v dalších fázích formou besedy rozebíráme jednotlivé vzniklé jevy v simulaci. V závěru simulace dochází k vyhodnocení jejího průběhu a výsledků, kdy poskytneme účastníkům zpětnou vazbu a probereme s nimi pozitiva či negativa jejich jednotlivých rozhodnutí.


Doplňkové teoretické přednášky

Foto teoretické přednášky V případě potřeby zajišťujeme v úvodu simulace kratší přednáškový kurz věnovaný potřebným znalostem ekonomie a managementu s tím, že posluchači si jednotlivé ekonomické jevy následně prakticky vyzkouší sami v simulaci. Zařazení těchto přednášek je vhodné zejména při nasazení simulací pro posluchače neekonomických oborů. Přednášky realizují zkušení lektoři z akademické půdy tří nejlepších českých univerzit UK, ČVUT a VŠE, s nimiž v tomto směru dlouhodobě spolupracujeme.


Speciální kurzy a školení pro firmy a úřady

Foto firemního školení Současný trh práce vyžaduje vedle dostatečné odborné a jazykové připravenosti taktéž praxi v oblasti tzv. měkkých prvků, tedy prezentační a komunikační dovednosti, týmovou spolupráci, operativní a strategické vedení projektů a efektivní využívání informačních technologií. Z tohoto důvodu jsme do našich aktivit zařadili též specializované kurzy a školení pro firmy a úřady, které připravujeme na míru potřebám cílové skupiny. Nejde nám pouze o předávání obecných znalostí a dovedností ze strany přednášejícího, ale také o obousměrnou komunikaci lektora s účastníky. Lektor současně rozvíjí v rámci kurzu prvky poradenské činnosti spočívající v realizaci konkrétních procesů z praxe, v aplikaci teoretických poznatků a v praktických návodech, jak posuzovat a řešit reálné problémy.

Reference

Foto účastíka simulace
„Simulace virtuální firmy Esim mi pomohla objasnit svět financí. Simulace umožňuje praktické proniknutí do finančních výkazů a pochopení jejich podstaty. Výborná byla pro mne možnost procvičit si anglické pojmy z oblasti řízení firmy. “...více

Ing. Silvie Jandová

specialistka podpory procesu
s IT solutions CZ (Erste Group)


Foto účastíka simulace
„Simulácia, ktorú som mohol v rámci predmetu "Management dopravních systémů" absolvovať, bola pre mňa veľmi dobrou praktickou skúsenosťou s managementom a riadením výroby malého podniku a súčasne s jeho ekonomickým hodnotením. “...více

Ing. Martin Farbiak

dopravní specialista
KORDIS JMK


Foto účastíka simulace
„Absolvovaná simulace ESIM mě naučila aplikovat teoretické znalosti na konkrétní úkoly, které probíhají v rámci řízení firmy. Za velmi pozitivní považuji rozdělení do několika fází, kde se v rámci tržního prostředí měnily podmínky tak, jako v reálném fungování firmy. “...více

Ing. Marek Kouba

konzultant
Logio, s.r.o.


Foto účastíka simulace
„Esim byl jeden z mála prakticky zaměřených předmětů/projektů, který byl koncipován zajímavou a interaktivní formou. V rámci projektu jsem se dozvěděl mnoho nových informaci a mohl jsem si reálně vyzkoušet vedení podniku v konkurenčním prostředí dalších týmů. “...více

Ing. Jan Horálek

konzultant
Deloitte Czech Republic

Kontakt:

Uranius, z. s.
Na Hřebenkách 100, 150 00 Praha 5
Česká republika
IČO: 04725956

Web: www.uranius.eu
E-mail: info@uranius.eu
Tel.: +420 702 837 216
Bankovní účet: 1293332002 / 5500

Foto Veronika Faifrová
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.

Ředitelka institutu
E-mail: faifrova@uranius.eu

Kontaktní formulář:


vítejte na stránkách ekonomického institutu Uranius.

Naším posláním je zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy posluchačů kurzů MBA a ekonomických oborů vysokých a středních škol, jakož i řídicích pracovníků neziskových organizací, mikropodniků, startupů, malých a středních podniků.

Na základě licence na technologii ESON v České a Slovenské republice vytváříme simulace virtuálních firem dle rozmanitých potřeb zájemců, kteří si tak mohou vyzkoušet řízení různých typů organizací a osvojit si základní i pokročilejší strategické postupy a principy. Získané dovednosti si lze vyzkoušet v soutěžích virtuálních firem, jež pořádáme ve spolupráci se sponzory.

Pomáháme nalézat skryté rezervy a optimalizovat firemní procesy. Umíme obsáhnout veškeré běžné firemní provozy malých, středních i velkých podniků různých oborů.Institut Uranius také provozuje specializované kurzy a školení za účasti odborníků z akademického prostředí vhodné nejen pro začínající i zkušenější řídicí pracovníky, ale též pro absolventy a uchazeče o zaměstnání za účelem usnadnění jejich vstupu na trh práce, a to i v případě osob se znevýhodněním. K dosažení těchto cílů spolupracujeme s předními českými univerzitami, především Univerzitou Karlovou a Českým vysokým učením technickým v Praze.